Projekt pågående

(H)elsäker energi och resilliens – ett hållbart samhälle
– ett Vinnova projekt

Kort beskrivning och bakgrund

Syfte:  

  • Härlundabygden AB i Häradsbäck drivs av att skapa livskraft och trygghet på orten. Lokal energiförsörjning till samhällsviktiga funktioner vid kris är en del av projektmodellen för att stärka landsbygdens oberoende och är ett bidrag i omställningen till fossilfri energi. 

Mål:  

  • I detta projekt vill vi skapa ett system som består av en organisatorisk del och en teknisk del. 

Organisatorisk del: 
Lokal Resurs Grupp (LRG) 

  • En LRG har lokal förankring
  • En LRG består av människor från bygden som arbetar för bygden vid en kris
  • En LRG organiserar och utbildar lokala resurser i att hantera kriser skapar därmed goda förutsättningar för att kunna agera effektivt vid olika samhällsstörningar. 

Teknisk del: 
Enkelt uttryckt, ur solenergi ska den tekniska lösningen generera livskraft, trygghet, el, värme och även bidra till klimat- och energiomställningen.

Att vara självförsörjande på energi om det omgivande energisystemet havererar. Exempelvis vid extrema väderförhållanden, haverier, sabotage eller andra händelser som kan leda till långa störningar och stopp av elleveranser.

Detta uppnås genom ett lokalt energisystem som ska säkerställa försörjning av el samt spillvärme som ska försörja äldreboendet samt Mötesplats Häradsbäck under 2 veckor. Detta ska kunna erbjuda medborgarna nödvändig service under dessa 2 veckor såsom värme, vatten, varm mat med mera. 

För att detta ska vara en investering som även utanför kristid genererar nytta ska det även ges möjlighet att tanka fordon med vätgas samt att kunna sälja överskottsel till det befintliga elnätet. Även avsättning syrgas kan vara en del av affären. Detta för att ytterligare stärka en livskraftig ort.

Konceptet ska kunna appliceras på andra orter där behoven kan se annorlunda ut. Därför ska konceptet vara modulärt, skalbart för andra.

Lokalekonomisk Analys (LEA) –  ett Leader Linné Småland projekt

LEA för hållbar utveckling Härlunda socken.                                                                                              

Kort beskrivning och bakgrund

Bygdebolaget i Härlunda socken har under ett antal år arbetat med att vända trenden med utfyttning, nedläggning av handelsbod, sämre kommunal välfärdsservice, föreningars ålderstigna medlemmar, brist på underifrån-perspektiv och frånvaron av områdesövergripande samordning. Många saker har förbättrats på relativt kort tid men har haft en tendens att vara sk brandkårsutryckningar. Nu är bygden redo för ett mer genomgripande tag med inslag av reell analys, metodinriktad handling och mätbara resultat. Genom våra externa kontakter med Coompanion, Statistiska Centralbyrån, konsulter och andra företag, vill vi nu förbättra vår handelsbalans i bygden. Vi vill på så sätt lösa bristen på lokal produktion av varor och tjänster. Mao start av fler företag ökar sysselsättning, service och ökar de realekonomiska förutsättningarna för överlevnad på sikt. Analysen ska utmynna i en handlingsplan som kommer ligga till grund för fortsatt utveckling av Härlunda socken, en del av Älmhults kommun. LEA, lokalekonomisk analys, är en metodik inspirerad av skotska- och engelska landsbygdsprojekt i syfte att lägga en grund för nya investeringar, hållbarhet och entreprenörskap. Målet är att förbättra handelsbalansen för bygden gentemot omgivningen.

Via ett samarbete med SCB, Statistiska Centralbyrån i Örebro, kommer Bygdebolaget samla en representativ grupp av medborgare i Härlunda socken. Dessa ska under processledning från Coompanion i Kronoberg beställa de kvantitativa data som krävs för att få en bild av bl a konsumtion, produktion, tillgångar och service inom socknen. Data levereras av SCB. Därefter vidtar en analys av materialet i syfte att hitta de faktorer och den efterfrågan som fnns för att balansera upp ett redan känt underskott på en rad områden. Gruppen kommer därefter att via bygdebolaget att informera lokalbefolkningen om det ”läckage” av pengar som sannolikt lämnar bygden och arrangera ett lokalt ”brainstormmöte för att informera om den lokalekonomiska rapporten. Mötet ska vidare diskutera och begära förslag på åtgärder för att täta ”läckaget”. Förmodligen kommer förslagen att röra sig kring hur man kan öka inköp av varor och tjänster lokalt. Underlaget kommer vid genomgången att bli mycket mätbart och tydligt, vilket bygdebolaget tror kommer att tilltala socken-invånare. Framförallt förväntas arbetet med en handlingsplan och möjligheterna att se resultatet av densamma genom stor mätbarhetsprecision. Den befntliga företagsstrukturen i socknen kan man utgå ifrån. Möjligheten fnns att stimulera till ytterligare entreprenörer som kan tillgodose det lokala behovet. Slutliga steget i processen är alltså att sammanställa en faktabaserad men också önskvärd handlingsplan. Det sistnämnda inte minst ur hållbarhetsaspekter. Handlingsplanen kommer att ”ägas” av bygdebolaget och kommer att förverkligas genom en tydlig satsning på det konstaterade ”läckaget”. Bygdebolaget har en medveten analys som bygger på att det blir lättare att bygga åtgärderna och fnansieringen av desamma på verkliga behov (tillgång och efterfrågan) än vad enskilda eventuellt vill ska fnnas lokalt. Alltså försöker man medvetet att arbeta med evidens och faktaunderlag i stor utsträckning. Totalt sker hela satsningen i sex faser och därtill läggs en avslutning med genomförande handlingsplanen under ledning av en lokal projektledare. Faserna är: 1) Utse arbetsgrupp och fastställa det exakta geografska området, 2) Beräkna den lokala bytesbalansen, efter att det beställda materialet ankommit från SCB, 3) Beskriva de lokala resurserna och diskutera klimatpåverkan o livsstil 4) Producera en delrapport och bjud in lokalbefolkningen för en hjärnstorm för idéer, 5) Kolla av mot grön checklista om hållbarheten i idéerna, 6) Handlinsplanen sammanställs och trycks för publikation lokalt. Efter de sex stegen anlitas en projektledning i syfte att realisera och i förekommande fall initiera mer långsiktiga åtgärder. I detta avslutande skede ingår att visa Härlunda socken som en pilot för andra och kommunicera lyckade samt mindre lyckade inslag i satsningen till likasinnade i landet och bygder med näraliggande funderingar. Arbetsgruppen kvarstår under projektet som en ledande funktion och projektledaren fungerar som en genomförande aktör.

Syfte

Vi söker stöd för att genomföra en lokalekonomisk analys, en lokal handelsbalans, med hjälp av processledning från Coompanion i Kronoberg . Analysen ska utmynna i en handlingsplan som kommer ligga till grund för fortsatt utveckling av Härlunda socken, en del av Älmhults kommun. Målet är att förbättra handelsbalansen för bygden gentemot omgivningen. Nytta och avsikten för bygden att genomföra projektet är att förverkliga handlingsplanens innehåll med förbättrad handelsbalans dvs fer företag, lokal produktion av varor och tjänster t ex.

Mål 

En handlingsplan grundad på resultatet av möjligheterna i en förbättrad handelsbalans som den lokalekonomiska analysen (LEA) synliggör. Handlingsplanen ska innehålla konkreta förslag och möjligheter för ny verksamhet och arbetstillfällen i Härlunda. Vi får också fram en lokal strategi genom handlingsplanen. Underifrån-perspektivet betonas genom att fokusera på ökad lokal produktion av varor och tjänster. Vi vill konkret få fram partnerskap frånbygdens civila, privata-och offentliga sektor. Målet är ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Flera mål bygger på nyttiga nätverk för att exempelvis kapitalisera kommande företagsstarter med hållbar utveckling. Målet är också att öka förutsättningarna att kunna mäta den förbättrande handelsbalansen.

Vi tror att 2-3 nya verksamheter har startats upp inom och efter 5 år och att de är resultatet av vår LEA och handlingsplan. Vi tror dessutom att vi har lyckats inspirera ett stort antal bygder i Sverige att ta tag i sin egen utveckling och att vi har varit ett stöd för dem i processen mot genomförande. Vidare ser vi en förbättrad handelsbalans i bygden, vilket vi har för avsikt att mäta med tydliga instrument framtagna av projektet. Ett annat långsiktigt mål är att de nätverk vi vill inspirera ska kunna finansiera nya företag vid behov av risk-och investeringskapital.

Tidplan

Projektstart: 1 sept med avslut 12 månader senare under 2023.

Finansiering

Projektet är ett Leader Linne projekt och medfinansierat av EU.

Hybridbutik – ett ALMI / Länsstyrelsen projekt

– ett ALMI / Länsstyrelsen projekt

Kort beskrivning och bakgrund 

Mötesplats Häradsbäck bedriver idag en mindre lanthandel som är bemannad mellan 9-18 vardagar, lördagar 9-15, söndagar 11-15. Färre och färre arbetar idag 8-17 vilket gör det svårare att anpassa öppettiderna. Lanthandeln i Häradsbäck ligger i direkt anslutning till riksväg 120 där det passerar ca 1000 fordon /dygn. över 10 % av dessa består av tung trafik. Lanthandeln erbjuder idag alla tänkbar service som post/paketutlämning, systembolag, apotek, svenska spel. Man kan även tanka gasol/lpg i lösvikt vilket kräver manuell betjäning utomhus. Detta moment tar ca 10 min /kund vilket medför att kassan ofta då är obemannad och andra kunder får vänta.                                                                       För att ta servicen till nästa nivå vill vi nu utveckla lanthandeln till en ”hybrid butik” där man erbjuder kunderna att handla utanför normal öppettid i en då obemannade butiken. Dagens kassasystem skall integreras till möjligheten att även kunna betala via mobiltelefon. Mobilt bankid kopplas för identifiering, scanning, betalning och öppning/låsning av dörr. Även nya kameror måste installeras av säkerhetsskäl. Möjligheten att kunna scanna och betala själv ger kunderna en bättre service även då butiken är bemannad vilket även leder till mindre stress för personalen framförallt vid gasoltankning. Lanthandeln är många gånger navet i en levande landsbygd och så även Mötesplats Häradsbäck. 

Syfte:

  • Öka konkurrenskraften genom bättre flexibilitet, tillgänglighet och öppettider vilket vi hoppas kommer att bidra till att vi kan fortsätta upprätthålla servicen på landsbygden.  

Mål:  

  • Ökad servicegrad
  • Behålla antal anställda 
  • Ökad omsättning och lönsamhet
  • Förutom ovanstående har insatsen även en målsättning utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tidplan 

Projektstart förstudie: April med avslut 6 månader senare 2022. 

Nätverket Lanthandlarna – ett ALMI / Region Kronoberg projekt

Tankesmedja – ett Länsstyrelsen projekt